Katalog firm - Ravelia

Biae-logo-r-d-center-glokor

Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. www.glokor.eu

Zakres działalności:

Recykling, Woda i ścieki, Edukacja ekologiczna, Utrzymanie czystości

Dane kontaktowe:

Adres:

Główna siedziba
Górnych Wałów 27 A
44-100 Gliwice

telefon:
  

email:
  

Opis:

Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. istnieje już od 1996 roku i od samego początku w każdy obszar swojej działalności wpisuje szeroko pojętą ochronę środowiska. Wśród zagadnień, na których koncentruje swoją uwagę, wymienić należy: Szeroko pojętą gospodarkę zasobami komunalnymi łącznie z utylizacją odpadów komunalnych, Gospodarkę odpadami biodegradowalnymi, Działania z zakresu DDD (deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja), Utylizacja odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne takie jak padłe i martwe zwierzęta - realizowane pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych oraz Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Utylizację odpadów pochodzących z Oczyszczalni Ścieków, Działania wspomagające ochronę środowiska. Odkąd CBR GLOKOR istnieje na rynku usług związane jest z działaniami mającymi na celu ochronę środowiska poprzez zaplanowaną i sprawną gospodarkę odpadami. Doświadczenie w zakresie utylizacji odpadów komunalnych oraz pochodnych związanych z bytowaniem człowieka pociągnęło za sobą owocną współpracę z samorządami lokalnymi i instytucjami powiązanymi z nimi, które doceniają nasz profesjonalizm i kompetencje w tym zakresie. Aktywne i skuteczne działania promujące bioekologiczne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej lokują nas w czołówce przedsiębiorstw usługowych zajmujących się tymi zagadnieniami. Doradzamy, projektujemy, wdrażamy, realizujemy, występujemy jako inwestor zastępczy zawsze z nastawieniem na to aby nasze działania pozostawiły w otaczającej nasz przyrodzie jak najmniejsze szkody dla środowiska naturalnego a w przypadku kiedy jest to możliwe aby działać z nastawieniem na uzyskanie ,zysku ekologicznego" z danego przedsięwzięcia. Swoją filozofię działania rozwijamy w oparciu o najnowsze technologie i trendy w ekologii, które poznajemy podczas wyjazdów szkoleniowych jak i również wizyt na imprezach targowych w kraju i zagranicą. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które zgodnie z przyjętym przez nas mottem ,Współpraca z nami to czysta przyjemność" kładzie bardzo duży nacisk na wszelkie działania i inicjatywy proekologiczne, kierujemy przy tym się zasadą maksymalnego poszanowania dóbr naturalnych. Profesjonalizm działania łączymy z dążeniem do maksymalnego przetworzenia i wykorzystania odebranych odpadów. Podczas ponad piętnastoletniego doświadczenia w ochronie środowiska (w szczególności gospodarce odpadami) i licznych wykonanych w tym czasie realizacji inwestycji proekologicznych szczególny nacisk kładziemy na przekazywanie naszym klientom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań zwiększających świadomość ekologiczną. Powyższe zadania realizujemy poprzez: promowanie wśród nich nowoczesnych technologii, oferowanie pomocy na każdym etapie działań oddziałujących korzystnie na środowisko proponowanie ponownego wykorzystywania, dalszą utylizację, ponowną utylizację lub dalsze wykorzystywanie materiałów użytych do produkcji w celu stworzenia zamkniętego obiegu przemysłowego. Każde przedsiębiorstwo świadomie, ale również w sposób intuicyjny, formułuje i realizuje strategie zawierające uniwersalne zasady wywodzące się z racjonalnych zachowań przedsiębiorstwa wobec otoczenia, z uwzględnieniem wszystkich cech charakterystycznych dla podmiotu gospodarczego jako organizacji inteligentnej, to jest produktywnej, innowacyjnej i elastycznej, czyli posiadającej zdolność dostosowywania się do wymagań burzliwego otoczenia. Respektując te główne zasady, CBR GLOKOR Sp. z o.o. wyznacza ramy skutecznego działania uznając, że pozostaną one niezmienne także i w najbliższej oraz dającej się przewidzieć przyszłości. W naszej wizji działania obecne jest szersze niż tradycyjne rozumienie pojęcia zysku, ma on nie tylko oparcie na czynnikach ekonomicznych, lecz także łączy się z korzystnym oddziaływaniem na środowisko. Nasza polityka ekologiczna polega na podejmowaniu takich działań w zakresie produkcji dóbr, czy świadczenia usług, które nie będą mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne bądź ograniczą ten wpływ do minimum. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest również utylizacja odpadów biodegradowalnych pochodzących przede wszystkim z firm zajmujących się pielęgnacją zieleni miejskiej. W roku bieżącym planujemy zutylizować łącznie odpadów biodegradowalnych pochodzących z około 200 hektarów terenów zielonych stale obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo na zlecenie naszych klientów. Podobną wielkości uzyskujemy już od kilku ostatnich lat. Dostrzegając konieczność a przede wszystkim możliwość ich efektywnego wykorzystania nasze przedsiębiorstwo planuje w najbliższej przyszłości przystąpić do ich systemowego zagospodarowywania w nowoczesnej instalacji kompostowania odpadów, której to produktem końcowym będzie bioekologiczny kompost z możliwością wykorzystywania go w pracach rekultywacyjnych np. na zdewastowanych ekologicznie po przemysłowych terenach, jak i również ogrodnictwie jako naturalny nawóz wspomagający produkcję ogrodniczą. Naturalną konsekwencją naszego proekologicznego rozwoju było poszerzenie naszej działalności o utylizację osadów pochodzących z procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i również przemysłowych. Działając w oparciu o stałe umowy zawarte z zakładami zarządzającymi oczyszczalniami ścieków świadczymy usługi utylizacji komunalnych osadów ściekowych poprzez wykorzystanie ich własności fizykochemicznych w produkcji rolniczej - jako środek wspomagający procesy użyźniania gruntów wykorzystywanych w produkcji roślin wykorzystywanych do dalszego przemysłowego przetworzenia. Potwierdzeniem słów o proekologicznym ukierunkowaniu naszej misji jest certyfikat ISO 9000, jaki otrzymaliśmy w 2010 roku. Pozwala on na pełną kontrolę wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem naszego Przedsiębiorstwa nie wyłączając z tego procesów związanych z utylizacją odpadów. Jego istotą jest wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, polegającego między innymi na identyfikacji aspektów środowiskowych, działalności, opracowaniu, wdrożeniu i utrzymywaniu polityki środowiskowej przedsiębiorstw. W dążeniu do uzyskania zgodnej z ISO jakości działań wpisuje się dbałość o odpowiednio przeszkolony trzon kadry kierowniczej jaki i również pracowników szeregowych oraz środki ochrony pośredniej i bezpośredniej w tym min. odpowiednie oznakowanie pojazdów specjalistycznych oraz miejsc, w których może występować zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników jak i osób postronnych. Dodatkowym elementem ułatwiającym nam funkcjonowanie jak również i wpływającym na transparentność naszych działań jest posiadanie decyzji na transport odpadów obowiązujące swym zasięgiem cały teren naszego kraju. Celem jego uzyskania nasze Przedsiębiorstwo musiało poddać się procedurze weryfikującej nasz sposób postępowania z przekazanymi nam przez inne podmioty odpadami. Jednocześnie posiadamy również decyzję umożliwiającą zbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Gliwice. Powyższe decyzje dają możliwość naszemu Przedsiębiorstwu do działania na szerszą skalę a dodatkowo umożliwiają nam podjęcie działań mających na celu utylizację odpadów w instalacjach/metodach przynoszących najlepszy skutek dla środowiska a jednocześnie nie zawsze znajdujących się najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Powinności w zakresie ochrony środowiska naturalnego są ciągle przez naszą kadrę kierowniczą operacyjnie analizowane i przyjmują formę zadań, realizowanych następnie na różnych poziomach zarządzania i w różnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa. W naszym rozumieniu przedsiębiorstwo przyszłości to przedsiębiorstwo ekologiczne, realizujące reaktywne programy ochrony środowisk ale i przyjmujące czynne postawy wobec zagadnień ochrony dóbr natury. Dlatego ,GLOKOR" Sp. z o.o. taki nacisk kładzie na świadomość ekologiczną wyrażaną przekonaniem o konieczności stosowania polityki ochrony kurczących się światowych zasobów energii i surowców. Obecnie rozpoczynamy nowy etap w historii firmy, który jest logiczną kontynuacją wypracowanego stylu działań proekologicznych. Na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń, chcemy rozwiązywać istotny problem utylizacji odpadów z przemysłu mleczarskiego, z którymi to spotkaliśmy się już na etapie realizacji zadań związanych z gospodarką osadami przemysłowymi. Zauważyliśmy jak dużym obciążeniem dla środowiska i problemem dla Przedsiębiorców jest zagospodarowanie odpadów pochodzących z przemysłu mleczarskiego w szczególności kwaśnej serwatki. Traktując ten problem jako nowe wyzwanie dla naszego Przedsiębiorstwa rozpoczęliśmy aktywne poszukiwanie innych możliwości zastosowania powyższego odpadu. Niestety bezskutecznie. Wszelkie zaproponowane nam rozwiązania ograniczały się jedynie do kosztowego procesu jej utylizacji bez uzyskania jakiegokolwiek dodatniego efektu. Takie rozwiązanie działając w zgodzie z naszymi podstawowymi założeniami działalności gospodarczej jest dla nas nie do zaakceptowania. Konsekwencją tego była decyzja podjęta przez zarząd przedsiębiorstwa o powołaniu do życia zespołu złożonego z zaangażowanych osób związanych z działalnością naukowo-badawczą (szczególnie z dziedziny chemii i biotechnologii), który to aktywnie rozpoczął poszukiwanie odpowiedniego z naszymi założeniami rozwiązania powyższego problemu. To jeden z przykładów tego, jak przyjmowane przez nas rozwiązania sprzyjają prowadzeniu polityki na rzecz ochrony środowiska, tworząc warunki do kreatywnego działania. Rozwój techniki i technologii, pozwolił nam na wprowadzanie koncepcji mogących zadośćuczynić wymaganiom natury. Rosnąca świadomość społeczeństw przyczynia się do tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw, dla których działania proekologiczne są wyzwaniem - koniecznością i potrzebą. Staje się kołem zamachowym rozwoju i katalizuje upowszechnianie koncepcji służących ochronie środowiska przez przedsiębiorstwa. Bez wątpienia CBR GLOKOR Sp. z o.o. do takich należy. W niedalekiej przyszłości nasze przedsiębiorstwo stanie na progu wyzwań odnoszących się do zagadnień innowacyjności i kreatywności zwłaszcza tych, które uwzględniają problematykę ochrony środowiska naturalnego. Jak już wcześniej wspominano prócz zysku opartego wyłącznie na wskaźnikach ekonomicznych podążamy drogą szukania zysku dla środowiska, w którym funkcjonujemy.

Naszym celem zgodnie z wypracowaną wieloletnią strategią rozwoju jest przekształcenie obecnej formy prawnej naszego CBR GLOKOR Sp. z o.o. w formę Spółki Akcyjnej. Zgodnie z tą strategią pragniemy nadać stosowną rangę naszemu przedsięwzięciu o unikalnym charakterze prywatnej instytucji naukowej pod nazwą INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU EUROPY CENTRALNEJ  S.A. (CERDI S.A.) Zapewniamy o naszej woli wypracowania czytelnej wartości dodanej dla przyszłych Akcjonariuszy tego przedsięwzięcia.

Ten cel strategiczny, który od wielu lat skutecznie realizujemy z paneuropejskimi instytucjami ekonomiczno – finansowymi oraz krajowymi o uznanym standingu w Europie i w Świecie, zamierzamy obecnie wprowadzić w fazę realizacji.

Uznając konsultatywną rolę przedstawionego Prospektu Informacyjnego, uprzejmie zapraszamy wszystkie zainteresowane Instytucje naukowe, badawcze, organizacje pozarządowe, Instytucje finansowe oraz Agencje rozwoju regionalnego, krajowego i międzynarodowego jako naszych przyszłych i ewentualnych Partnerów do współpracy w realizacji tego unikatowego przedsięwzięcia, którym będzie CEDRIIC SA, w takiej formie, która mogłaby zagwarantować nasze wspólne oczekiwania.