Zadzwoń na naszą infolinię801 777 007 lub 222 125 480

Katalog firm - Ravelia

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Ten profil został odwiedzony 1395 razy
www.kurtiak-ley.pl Łączna ilość zdobytych punktów:1404

Zakres działalności:

Introligatornie

Siedziba i obszar działania:Dane kontaktowe:

Range
Polska
10 km od miasta: Koszalin
Szczecińska 1 1
75-120 Koszalin

telefon:
  

email:
  

Opis działalności:

Ekskluzywne książki arty­styczne, które wyda­jemy od 1989 r oraz nasze biblio­fil­skie oprawy w skórę zyskały wiel­kie uzna­nie wśród kolek­cjo­ne­rów. Tworzone od pod­staw biblio­teki domowe są wypo­sa­żane przez nas w kom­pletne kolek­cje ksią­żek. Niejedna biblio­teka domowa, gabi­ne­towa i publiczna na świe­cie szczyci się ich posia­da­niem. Unikatowe książki arty­styczne są trak­to­wane coraz czę­ściej jako luk­su­sowe pre­zenty. Dla wielu zna­nych insty­tu­cji i firm wyda­li­śmy w tym celu nawet całe edy­cje biblio­fil­skie. Powstałe w naszej pra­cowni księgi gości i księgi pamiąt­kowe uży­wane były pod­czas tak waż­nych wyda­rzeń świa­to­wych jak EXPO w Hanowerze czy w Sewilli. Introligatornia arty­styczna przy naszej...

więcej

Galeria:

więcej